Δέσμη μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους που λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

Δέσμη μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους που λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

By : -

Δέσμη μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους που λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

Με στόχο την συμβολή μας στην εθνική πλέον προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και σε συνέχεια της από 15-03-2020 ανακοίνωσής μας αναφορικά με την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών που συναλλάσσονται με τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ., κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή επιπρόσθετων νέων μέτρων μετά και τη σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης της Α.Δ.Μ.Θ. ως εξής:

 1. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους γιατρούς Δημόσιας Υγείας της Α.Δ.Μ.Θ. αναλαμβάνει τον συντονισμό των ενεργειών του συνόλου των Οργανικών Μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ, ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού και την επίβλεψη τήρησης των τιθέμενων μέτρων,λειτουργώντας ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Συντονιστή και των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ.
 2. Αναστέλλεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών και εργαζομένων στο σύνολο των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. και οι συναλλασσόμενοι θα διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σημαντική είναι η διαρκής παρουσία στην είσοδο του κτιρίου ενός υπαλλήλου ο οποίος θα αποτρέπει την είσοδο σε όσους δεν έχουν λόγο να εισέλθουν σε αυτό (π.χ. πλανόδιους, μικροπωλητές, διαφημιστές κλπ) και να ενημερώνει τους πολίτες για την ανάγκη σύντομης παρουσίας τους στην Υπηρεσία και την τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας (αποστάσεις, ένας – ένας στο γραφείο κ.λ.π.).
 3. Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως ή πρόκειται για κατεπείγουσα περίπτωση (κατ’ εκτίμηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης) και πρέπει να επισκεφθεί την Υπηρεσία, αυτό γίνεται μόνο μέσω ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού διατυπώνεται μέσω email ή τηλεφώνου. Κατά την προσέλευσή του στην Υπηρεσία, δηλώνονται οπωσδήποτε τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη (ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο). Για το σκοπό αυτό, αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφώνων εξυπηρέτησης του συνόλου των υπαλλήλων ανά Οργανική Μονάδα της Α.Δ.Μ.Θ. και γίνεται γνωστοποίηση με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (θυροκόλληση στα γραφεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, γνωστοποίηση στα ΜΜΕ κλπ)
 4. Απαγορεύεται η είσοδος πολιτών στα Τμήματα Γραμματείας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και αξιοποιούνται πλήρως οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την παραλαβή και την πρωτοκόλληση αιτημάτων. Σε περιπτώσεις, που πρέπει να γίνει φυσική παραλαβή, καθώς και όπου απαιτείται φυσική παρουσία συναλλασσομένου κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται εκτός του χώρου Γραφείου, αφού ληφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προφύλαξης, πριν και μετά τη συναλλαγή.
 5. Ειδικά για τα τμήματα γραμματείας σχετικά με τη χορήγηση της επισημείωσης της Χάγης: Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού θα είναι 09:00 έως 13:30 και η διαδικασία θα λαμβάνει χώρα ως εξής: Θα τοποθετηθεί κυτίο έξω από το αρμόδιο γραφείο όπου θα τοποθετούνται τα αιτήματα των πολιτών με συνημμένα τα σχετικά έγγραφα. Στην αίτηση θα σημειώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου και η παράδοση των εγγράφων, μετά τη χορήγηση της Επισημείωσης, θα γίνεται είτε ταχυδρομικώς είτε δια ζώσης με προγραμματισμένο ραντεβού οπότε θα λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα προστατευτικά μέτρα.
 6. Με ευθύνη του αρμοδίου Πρ/νου και με σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη: α) τη σύνθεση του υπαλληλικού προσωπικού β) τις τυχόν περιπτώσεις ευπαθών ομάδων και γ) τις άδειες ειδικού σκοπού, όλες οι Υπηρεσίες θα λειτουργούν σε κάθε χώρο με υπαλλήλους οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστο δύο μέτρων ο καθένας από τον άλλο και εκ περιτροπής ανά ημέρα. Υπό αυτές τις συνθήκες, σκόπιμο είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων από γραφείο σε γραφείο στις απολύτως αναγκαίες. Οι υπόλοιποι θα δουλεύουν από το σπίτι τους. Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπαλλήλων, κατά τις μέρες που θα εργάζονται από το σπίτι, θα εκτρέπονται είτε στο σταθερό τηλέφωνο συναδέλφου που θα βρίσκεται στο γραφείο είτε στο σταθερό του άμεσα Προϊσταμένου του.
 7. Αναστέλλονται οι συνεδριάσεις των επιτροπών ΕΠΕΑ και ΤΕΕΑ.
 8. Στα κρατικά οχήματα συστήνεται η επιβίβαση μέχρι δυο υπαλλήλων.
 9. Οι Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων οφείλουν άμεσα να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση εμφανών σημάνσεων που θα καταδεικνύουν τις αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από εργαζόμενους και πολίτες στις Υπηρεσίες, καθώς και ενημερωτικών αφισών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., σχετικά με τις βασικές ενέργειες πρόληψης από τον κορωνοϊό.
 10. Σε περίπτωση που δοθεί σύσταση ιατρικής φύσης σε υπάλληλο της ΑΔΜΘ για κατ’ οίκον παραμονή, ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την κατ’ οίκον παραμονή του υπαλλήλου, την άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου Συντονιστή.
 11. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα υπαλλήλου της ΑΔΜΘ, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει, προχωρά στην άμεση εκκένωση του κτιρίου, όπου αυτή είναι εφικτή, στην άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου Συντονιστή και προβαίνει άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την απολύμανσή του. Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας, κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Οικονομικού, προβαίνει σε απολύμανση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει απολύτως αναγκαίο.

Η ορθή τήρηση των παραπάνω θα παρακολουθείται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση.

                                                                       Ο Συντονιστής

                                                                           Α.Δ.Μ.Θ.

 

                                                               Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας

 

Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους ενδιαφερομένους να μην προσέρχονται αυτοπροσώπως στους χώρους των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. και να επικοινωνούν με τους αρμοδίους Προϊσταμένους τα τηλέφωνα επικοινωνίας των οποίων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=239:2012-05-28-11-34&catid=30:2011-02-15-11-21-54&Itemid=33

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας:

Προϊσταμένη: τηλ.: 2313309609, φαξ: 2313309410

 

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας:

Τηλ.: 2313309284, 2313309318 φαξ: 2310402800

 

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών:

Τηλ. 2313309184, φαξ: 231309404

 

Γραφείο Συντονιστή:

Τηλ: 2313309101, φαξ: 2310422590