Έναρξη τυποποίησης των διαδικασιών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Έναρξη τυποποίησης των διαδικασιών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

By : -

Έναρξη τυποποίησης των διαδικασιών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Ο Συντονιστής με απόφασή του σηματοδότησε την έναρξη της τυποποίησης των διαδικασιών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Α.Δ.Μ.Θ., ο καθορισμός σαφών στόχων και δεικτών μέτρησης, η προώθηση θεσμικών και διοικητικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, που αφορούν στην απλοποίηση και τoν ανασχεδιασμό των διαδικασιών καθώς και η καταγραφή, διαχείριση και διάχυση της απαιτούμενης γνώσης.

Αυτονόητα και πολλαπλά είναι τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν  για τους υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ. από την τυποποίηση των διαδικασιών στο επίπεδο της καθημερινότητάς τους, καθώς πολλοί συνάδελφοι καλούνται να διαχειριστούν υπηρεσιακές υποθέσεις σε ένα πλαίσιο πολύπλοκων, χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση αυτού του σύνθετου εγχειρήματος, πέρα από την εξάλειψη αυτών των δυσλειτουργιών, οι συνάδελφοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη συνεισφορά τους όχι ως διεκπεραιωτές διαδικασιών ρουτίνας, αλλά αντίθετα ως συμμέτοχοι σε μία δημιουργική διαδικασία. Καθοριστικής σημασίας και απαραίτητη θα είναι η συμβολή των ίδιων των συναδέλφων στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Η ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας κατατάσσει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στην πρωτοπορία της προσπάθειας για την τυποποίηση των διαδικασιών του ελληνικού Δημοσίου και την καθιστά πρότυπο και πηγή τεχνογνωσίας για τις άλλες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται και τυποποιείται η ίδια ουσιαστικά η λειτουργία του Φορέα ενώ αναδεικνύεται ταυτόχρονα η αξία του θεσμού της Αποκέντρωσης.